HR & Industry 4.0: Nahradí technológia ľudský faktor? Ako ovplyvní spôsob, akým pracujeme?

2019-02-25 14:11:00

V  globalizovanom svete so vzájomne prepojenými procesmi čelia spoločnosti čoraz väčšiemu počtu výziev, ktoré je potrebné zvládnuť. Nová éra naberá neuveriteľnú rýchlosť a vytvára nové pravidlá pre podnikanie a HR. Organizácie čelia radikálnemu posunu z hľadiska pracovných síl, pracoviska a sveta biznisu. Najnovší trend automatizácie zahŕňa prvky ako automobily bez vodičov, umelú inteligenciu či virtuálnu realitu.

 

Vedúci pracovníci v oblasti ľudských zdrojov už viac nemôžu pracovať podľa starých zaužívaných modelov. Musia prijať nové spôsoby, akými zaistia, aby prežili ich spoločnosti. S konkurentmi z celého sveta sa inovácie uvedené na trh stávajú nevyhnutnými.

Ľudské zdroje slúžia na rozvoj pracovnej sily a dosiahnutie cieľov spoločnosti.  Od svojho zavedenia na začiatku osemdesiatych rokov boli základnými funkciami tohto konceptu nábor, obsadenie a prepustenie zamestnancov. Ďalšou dôležitou funkciou je rozvoj zamestnancov. Zameriavajúc sa na všetky aktivity týkajúce sa odborného vzdelávania, učenia a odbornej prípravy jednotlivcov i tímov, táto funkcia výrazne ovplyvňuje organizačný vývoj, a tým aj súčasné a budúce výkony každej organizácie.

Aj keď je zložité predvídať, aké vznikajúce obchodné praktiky sa udržia, nemožno ignorovať potrebu ich výmeny.

 

Zmena vyvolaná digitálnou revolúciou

Na začiatku revolúcie sa neraz zamýšľame nad vplyvom, ktorý môže mať na naše profesionálne svety. Industry 4.0 alebo takzvaná digitálna revolúcia postupuje nevšednou rýchlosťou - technológie ako sú umelá inteligencia (AI) či mobilné platformy priniesli revolúciu v spôsobe, akým žijeme, pracujeme a komunikujeme – a  tempo sa neustále zrýchľuje.

Postupne sa trhy stávajú heterogénne kvôli neustále  sa  meniacim očakávaniam a potrebám zákazníkov. S cieľom splniť tieto očakávania sa zavádzajú inteligentné systémy výroby, ktoré vytvárajú potrebnú flexibilitu a kapacitu.

 

Podniky nedržia krok s technologickým progresom

Údaje z amerického úradu štatistiky práce a iných zdrojov ukazujú, že rast produktivity zostáva nízky napriek zavedeniu nových technológií do podnikateľského prostredia. V skutočnosti od recesie v roku 2008 rast produktivity podnikov predstavuje najnižšiu mieru od začiatku sedemdesiatych rokov.

 

Tempo zmien, ktoré zaznamenávame v rámci Industry 4.0, spôsobilo, že mnohí ľudia si kladú otázku: Nahradí technológia ľudí a ovplyvní náš život a spôsob, akým pracujeme?

 

Autor Bhaskar vo svojom článku uvádza niekoľko bodov, ktorými oboznamuje ľudí s touto novovznikajúcou realitou:

  • Z reportu spoločnosti PwC o Industry 4.0 vyplýva nasledovné: Budovanie digitálneho podniku naznačuje, že kľúčové odvetvia vidia rýchly nárast digitalizácie do roku 2020. V tomto prípade letecké spoločnosti a obrana prejdú z 32- na viac ako 76-percentnú digitalizáciu.
  • Priemyselné odvetvia plánujú vyčleniť 907 miliárd USD ročne na priemysel 4,0 - približne 5 % príjmov a 55 % investícií sa splatí v priebehu dvoch rokov.
  • 65 % detí  bude mať v školách pracovné úlohy, ktoré neboli vynájdené.

 

Niektoré úlohy zmiznú, iné sa vyvinú

Jednoduché a monotónne procesy sa automatizujú. Preto sú potrebné nové stratégie pre súčasnú pracovnú silu. Zamestnanci musia byť schopní prevziať strategickejšie, koordinovanejšie a tvorivejšie činnosti.

 

Redefinovanie učenia

„Každý sa učí iným tempom a má odlišnú mieru pokroku. To je problém, ktorý AI (Artificial Intelligence, slovensky umelá inteligencia) vyrieši. Počítačové algoritmy a programy, ktoré zhromažďujú dáta a poskytujú náhľady a návrhy, pomáhajú zamestnancom nájsť medzery, ktoré majú v rôznych oblastiach a poukazujú na to, kde by mali zamerať svoju pozornosť. AI tiež poskytuje personalizované vzdelávacie programy, ktoré sú založené na informáciách o zamestnancoch, ich skúsenostiach, správaní a modeloch učenia. Vzdelávanie, ktoré je založené na hre, uľahčuje učenie,“ uvádza Bhaskar.

 

Výber tých najlepších talentov bez zbytočnej námahy

Bhaksar ďalej tvrdí, že pomocou prediktívnej analýzy, používajúcej neurolingvistické programovanie (NLP), môže AI analyzovať záznamy o minulých úspechoch v konkrétnom profile zamestnanca a následne posúdiť dostupný talentový fond, prostredníctvom ktorého identifikuje najvhodnejších kandidátov s adekvátnymi zručnosťami a skúsenosťami. 

 

ATS a automatizácia pri procese prijímania

Ako sme už spomínali v predchádzajúcom článku, spoločnosti chcú systém, ktorý im zjednoduší proces prijímania. Pri hľadaní a najímaní špičkových talentov má každá firma svoje vlastné unikátne požiadavky. Inzerovanie pracovných ponúk, automatická registrácia kandidátov do ATS, efektívne riadenie kandidáta v procese výberu, odbúranie manuálnej administratívy – to všetko vám pri náborovom procese poskytne softvér, ktorý šetrí personalistom čas.

 

Ľudský aspekt bude vždy prevažovať nad technikou

Ako hovorí Christian Lous Lange: „Technológia je užitočným sluhom, ale nebezpečným pánom“.  Jedna vec je istá, svet sa mení a my sa meníme s ním. Má to rozsiahle dôsledky na naše pracovné aj osobné životy – je však na nás, aby sme nestratili jedinečného ducha, využívali moderný pokrok v náš prospech a nedovolili mu, aby sa stal naším pánom.

 

Autor: Simona Kocholová

Editor: Adriana Blahová

Zdroj: Deloitte