Šéfka HR Hlavného mesta SR: Stále viac mladých ľudí chce pracovať pre mesto

2021-04-26 09:59:46

Viaceré oddelenia sa digitalizujú, úradníci chodia do práce v rifliach a teniskách, mesto sa nebojí venovať dlho prehliadaným témam, zahŕňa občanov dátami, významné otázky rieši transparentne a zriadilo inovačný tím a laboratórium, ktoré prináša efektívne digitálne riešenia – niet divu, že úrad sa stáva atraktívnym pracoviskom aj pre mladých ľudí. S Martinou Rothovou, vedúcou oddelenia ľudských zdrojov pre Hlavné mesto SR, sme sa zhovárali, ako pracuje HR oddelenie mesta, akými zmenami prechádza a akí kolegovia do tímu zapadnú. 

 

Prezradíte, ako vyzerá práca na HR oddelení Hlavného mesta Bratislava? Líši sa nejako od HR oddelenia v súkromnom sektore?

Oddelenie HR má na starosti celý cyklus zamestnanca – od jeho prihlásenia sa na pozíciu až po výstupný list. Myslím, že práca je veľmi podobná súkromnému sektoru, avšak musíme brať väčší ohľad na efektívne vynakladanie financií, ako aj rovnomerne rozdeliť našu starostlivosť medzi oddelenia, ktoré majú úplne odlišnú agendu. 

 

Koľko členov pracuje na oddelení a za čo všetko zodpovedajú (vrátane HR agendy pre mestské podniky)?

Mestské podniky nemajú HR spracovávané na Magistráte. Spolupracujem s vedúcimi HR na úrovni kolega/kolegyňa. Na oddelení pôsobí ešte 10 kolegov, ktorí sú zodpovední za nábor, personalistiku, vzdelávanie a samozrejme mzdovú agendu. V tejto chvíli máme aj kolegyňu, ktorá zastrešuje našu organizáciu Metropolitný Inštitút Bratislava. 

 

Všimla som si, že na magistráte vznikajú aj nové pozície, napríklad na oddelení digitálnych služieb mesta. Plánujete vytvoriť ďalšie nové pozície alebo už ste nejaké vytvorili?

Organizačná štruktúra mesta sa postupne mení. Aj k 1. januáru 2021 prebehla veľká organizačná zmena. Mesto sa aktívne angažuje v témach, ktoré sa donedávna zanedbávali alebo vôbec neriešili. Samozrejme, aj prirodzený vývoj prináša nové odvetvia. Potrebu tvorby nových pozícií, ako aj zmenu náplne práce našich kolegov a ich ďalšie zameranie, prispôsobujeme potrebám obyvateľov a obyvateliek mesta, ako aj projektom, ktoré v danom momente spracúvame. 

 

Čo sa týka samotného výberového procesu, funguje to u vás inak ako v súkromných firmách? 

Pri niektorých pozíciách máte napríklad predpísaný počet kôl a povinných zadaní a podobne?  Výberový proces sa asi najviac približuje procesu v súkromnom sektore. Rozlišujeme interné a externé výberové konania a vždy pozostávajú aspoň z dvoch kôl. Dôležitý je pohľad HR, ale aj ľudí, ktorí sa danej problematike už venujú. Nezriedka výber doplníme vypracovaním zadania či prípadovej štúdie. 

 

Ako taký pracovný pohovor, výberový proces, na magistrát vyzerá? 

Pohovor myslím neprekvapí – venujeme sa skúsenostiam uchádzačov ako aj ich motivácii hlásiť sa na pozíciu pre Hlavné mesto. Po uzatvorení zbierania žiadosti pozývame na osobný (v tejto dobe online) pohovor kandidátov, ktorí najlepšie spĺňajú naše kritériá – prvé kolo je v zložení nadriadený a kolega z tímu, druhé kolo nadriadený a HR. Pri vedúcich pozíciách som prítomná osobne, pri ostatných kolegyňa, ktorá zastrešuje nábor. Následne prebieha širšia diskusia a finálny výber sa snažíme dosiahnuť zhodou. 

 

Pociťujete rozdiel medzi online pohovorom a klasickým pohovorom za fyzickej prítomnosti? 

Pri online pohovore sme ochudobnení o celkové vyžarovanie uchádzača. Nie každý sa vie pred monitorom dobre odprezentovať. Všetci sa už tešíme na návrat do „normálu“.

 

Akí ľudia k vám do tímu zapadnú? Predpokladám, že láska k Bratislave nestačí... 😊

Iba láska k Bratislave naozaj nestačí, ani chuť zapojiť sa do niečoho, čo má hlbší zmysel. Bratislava má pred sebou veľa výziev, preto je aj pre nás smerodajná skúsenosť v danej oblasti, vzdelanie, ale veľmi podstatná je aj kompatibilita s tímom. Osamelým hráčom sa u nás ťažko funguje. Schopnosť fungovať v dynamickom a meniacom sa prostredí je základ. 

 

Untitled Artwork 5

 

Primátor vniesol do vedenia mesta svieži dynamický náboj. Majú mladí záujem pracovať pre mesto?

Ich záujem je čoraz väčší, čo nás veľmi teší. Neznamená to ale, že kariérne starší uchádzači nie sú zaujímaví. Práve naopak, je veľa odvetví, kde sa skúsenosť nedá ničím iným nahradiť. 

 

U mnohých panuje už možno neaktuálna predstava o mestských úradníkoch ako o uhladených, serióznych a formálne odetých pracantoch. Aká je realita?

Podľa môjho názoru u nás teraz funguje taký zdravý mix – máme mladých kolegov, kolegov profesijne starších, ale aj tých, ktorí po rokoch v súkromnej sfére chceli zmenu. Musím povedať, že pracanti sú tu aj naďalej. Často ale nie sú formálne odetí, naopak majú tenisky, rifle a na chrbte ruksak. 

 

Pri pozíciách, ktoré so sebou nesú veľkú zodpovednosť, je najpodstatnejšia transparentnosť výberových konaní. Podľa slov Matúša Valla sa vám ju podarilo dosiahnuť na základe personálnych zmien. Akú stratégiu z pohľadu HR presadzujete?

Je pre nás dôležitá otázka integrity a hlavne pri pozíciách s veľkou zodpovednosťou kladieme veľký dôraz na referencie. Zároveň, čím významnejšia rola, o to viac času investujeme do zostavenia kvalitnej výberovej komisie, ktorá vie uchádzačov posúdiť, ako sa hovorí, z každej strany. 

 

Bratislava sa pod vedením primátora a jeho tímu stáva skutočne mestom, v ktorom sa do popredia dostávajú témy v prospech občana, prírody a verejného priestoru. Čo je podľa Vás dôležité, aby sme sa v meste cítili ako v metropole EÚ?

Myslím, že je dôležité vytvoriť mesto, v ktorom obyvatelia aj návštevníci nájdu to, čo potrebujú: bezpečnosť, kvalitnú infraštruktúru, možnosti kultúrneho vyžitia a to všetko s dôrazom na environmentálne témy. Základom je venovať sa ako mestu, tak aj menej populárnym témam a byť tu pre všetky skupiny obyvateľstva. 

 

Naše hlavné mesto sa postupne digitalizuje. Pravidelne zverejňuje informácie pre občanov. Plánujete ďalší posun k väčšej informovanosti občanov a k zjednodušeniu ich každodenného života na oddelení digitálnych služieb mesta?

Áno, v tejto téme má mesto niekoľko rozpracovaných projektov. 

 

Vaše oddelenie nijako nezaostáva a na hiring využíva moderné digitálne technológie. Prezradíte nám, ako to u vás funguje?

V tejto chvíli riešime digitalizáciu všetkých HR procesov. Našou lastovičkou je nábor, kde už viac ako rok úspešne využívame smart aplikáciu Nalgoo – máme lepší prehľad o kandidátoch, zjednodušila sa nám komunikácia a v neposlednom rade šetríme životné prostredie, keďže sme nahradili zasielane CVs poštou e-mailom. V tejto chvíli pracujeme na digitalizácii ročných hodnotení, ako aj obnovovaní zmlúv. 

 

Zriadili ste mestské laboratórium a inovačný tím, ktorý prichádza s novými digitálnymi riešeniami. Priniesli výsledky ich práce na Vaše oddelenie nejaké ďalšie pozitívne zmeny?  

V tejto chvíli plánujeme projekt digitalizácie môjho oddelenia. Odpoveď budem mať dúfam koncom roka 2021. 😊

 

Keby ste mohli v okamihu zmeniť jednu vec v hlavnom meste, čo by to bolo? 

Som racionálny človek. Priala by som si, aby sa na zmenách v meste podieľali kvalitní ľudia. 

 

Autor: Adriana Blahová

Ilustrácia: deminka.art