Nefunguje to medzi kolegami? Pomôcť môže teambuilding.

2018-09-04 15:39:00

Marko Šarmír zo spoločnosti RecruitMen&Developium group sa stretol počas svojej kariéry s rôznymi tímami a rôznou tímovou atmosférou. Na základe svojich skúseností v tomto článku vysvetľuje, čo a ako funguje na zabezpečenie efektívnej tímovej spolupráce a ako k nej prispieť pomocou správne vybraných teambuildingových aktivít.

 

V akých prípadoch je vhodné, aby manažment siahol po teambuildingových aktivitách? 

Každá spoločnosť, tím a manažér potrebuje pre dosiahnutie svojich cieľov zamestnancov – kolegov, s ktorými môže stanovené ciele splniť. Spoločnosti a manažéri jednotlivých oddelení sa na nás často obracajú práve vtedy, keď potrebujú zefektívniť funkcie tímu, vytvoriť alebo predať novú stratégiu alebo víziu spoločnosti resp. pri opakujúcich sa konfliktoch medzi kolegami alebo tímami, pri príchode nového manažéra a pod. Nie vždy musí ísť o nejaký „problém“ v tíme. Niektoré teambuildingy sú realizované aj za odmenu a majú za cieľ tím a jeho členov ešte viac spojiť a motivovať do ďalších spoločných úloh alebo len vytvoriť prostredie na to, aby sa zlepšili už dobre fungujúce procesy.

 

Zlepšenie v akých oblastiach sa dá vhodnou teambuildingovou akciou dosiahnuť? Čo by mal teambuilding účastníkov naučiť?

Teambuilding je forma krátkeho, prevažne 1 až 2 dňového, zážitkového rozvojového projektu, kedy sa prostredníctvom konkrétnych aktivít stimuluje postoj a motivácia účastníkov. Všetko závisí od zadania a očakávania spoločnosti. Sú teambuildingy,  kde je napríklad dôraz na rozvoj plánovania a výmeny informácií medzi tímami a jednotlivcami - k čomu sú pripravené špeciálne cvičenia - úlohy. Vtedy väčšinou hovoríme, že je to akcia zameraná na teamwork – nastavenie komunikačných kanálov, procesov, rozdelenie zodpovedností. Najčastejšie uvedomenie, ktoré si z teambuildingu každý jednotlivec má odniesť, je, že spolupracovať sa oplatí. Ak prerastie tento pocit do spoločného prežívania cieľov a hodnôt, zameriavame teambuilding skôr na teamspiritJednotlivé indoor alebo outdoorové aktivity rozvíjajú určité kompetencie (zručnosti) jednotlivcov, ako napríklad plánovanie a stanovovanie priorít, komunikáciu, kreativitu atď. Pri niektorých úlohách majú účastníci možnosť pripraviť si stratégie, ktoré budú využívať pri plnení úlohy. Po realizovaní celej úlohy prichádza takzvaný AHA efekt a debrief, kedy lektor – facilitátor prepája celú úlohu - cvičenie s realitou businessu a hľadajú spoločne paralely medzi hrou - cvičením a ich fungovaním v každodennej realite a robia transfer s poučením do praxe.  

 

Čo všetko sa dá počas takejto akcie o zamestnancoch zistiť?

Teambuilding slúži okrem iného práve aj na to aby sa kolegovia – členovia tímu medzi sebou lepšie spoznali, pochopili svoju prácu aj z pohľadu interného zákazníka, vysvetlili si svoje názory a pohľady pri riešení rôznych situácií. Okrem toho sa v jednotlivých úlohách prejaví ich motivácia - chuť riešiť situácie a náročné momenty, pracovať pre tím, proaktívne sa zapájať a prispievať. V diskusiách vypláva na povrch vzájomný rešpekt a porozumenie medzi kolegami alebo naopak arogancia, nedôvera a neochota počúvať iných. Okrem tohto voľného pozorovania je možné sa zamerať aj na konkrétne kompetencie a funkcie tímu. Pre hlbšiu a validnejšiu spätnú väzbu k tímu využívame iné metódy a spôsoby hodnotenia tímu, čo veľakrát predchádza samotnej realizácii teambuildingu, aby sme mali lepšiu analýzu situácie v tíme a podľa toho ušijeme teambuilding na mieru.

 

team2

 

Aké aktivity či hry sa zvyknú najčastejšie využívať? Čo naozaj funguje?

Existuje veľké množstvo aktivít, ktoré podporujú a stimulujú jednotlivé kompetencie. Je dôležité zvoliť vhodné aktivity, kde môžete pracovať s jednotlivcami a menšími skupinami, ako aj väčšími tímami. Harmonogram je dôležité pripraviť aj podľa toho, aká je cieľová skupina. Napríklad ak ide o manažment alebo vedúcich, ktorí riadia iných, používame iné úlohy ako napríklad pre špecialistov. My uprednostňujeme aktivity, ktoré sa dajú ľahko prepojiť na business a počas aj po aktivite príde k uvedomeniu a prepojeniu s realitou. Úlohy musia byť primerane náročné a zároveň sú často krát navrhnuté tak, aby v prvom momente vyvolali u účastníkov menšiu frustráciu, ktorá ich neskôr stimuluje a vyburcuje k nadpriemernému výkonu. Niektoré aktivity pripravujeme pre klienta na mieru alebo modifikujeme už existujúce cvičenia a úlohy. Pod cvičeniami a úlohami si prosím nepredstavujte prejazd štvorkolkou cez prekážky alebo paintball či iné efektné aktivity. My realizujeme skôr efektívne než efektné teambuildingy, kedy naplníme vyššie spomenuté zadania.

 

Na aké faktory by mal manažment prihliadať pri výbere teambuildingovej aktivity?

Je potrebné zreálniť očakávania manažéra tímu a členov tímu. Dôležité je uvedomiť si, čo chcem teambuildingom dosiahnuť a akú má mať funkciu - či už je to teambuilding za odmenu, rozvojový, zábavný alebo teambuilding s workshopom, ktorého výstupom je konkrétny akčný plán alebo nejaké dielo tímu. Podľa toho vytvoríme k teambuildingu príbeh, navrhneme aktivity a vyberieme vhodné miesto na realizáciu. Niekedy musíme manažment povzbudiť k rozhodnutiu a získať si ich dôveru, lebo pri niektorých aktivitách si nevedia predstaviť ako môžu prispieť k rozvoju tímu, lebo sa im zdajú príliš detské alebo naopak príliš náročné.   

 

Aké by sa mohli objaviť najvážnejšie pochybenia pri teambuildingových akciách, na čo si treba dávať pozor a čomu sa treba vyhnúť?

Jednou z prekážok môže byť nenaladenie a negatívny postoj členov tímu k teambuildingu alebo iným rozvojovým aktivitám. Je potrebné tím vopred informovať a zistiť, aký je záujem podieľať sa na teambuildingu. Každá rozvojová aktivita je min. 50 % o dodávateľovi služby a 50 % o tom, ako do programu prispejú ostatní účastníci. Určite je nevyhnutná intenzívna komunikácia pred teambuildingom, aby boli zapojení účastníci do programu. Niekedy je dôležité zanalyzovať či potrebujú účastníci naozaj spolupracovať alebo nie. Mali sme klientov, ktorí chceli budovať tímového ducha u skupiny jednotlivých špecialistov, ale povaha ich práce nevyžadovala a ani neumožňovala spoločnú prácu a fungovanie. Preto sme celý teambuilding urobili ako spoznávanie kolegov, aby vedeli kto je kto a čo robí, ale bez „tlačenia“ do spolupráce.

 

Ako sa môže nepodarený teambuilding prejaviť na kolektíve?

Jednou z príčin nevydareného teambuildingu môže byť otvorený konflikt medzi účastníkmi, či už priamo počas teambuildingu alebo po návrate na pracovisko. Všetko v tej chvíli závisí od skúsenosti lektora - facilitátora teambuildingu. Pri signáli vznikajúcich konfliktov je potrebné zabrániť, aby konflikt neeskaloval a aby sa nepreniesol na iných účastníkov.

 

Aké sú moderné trendy v oblasti teambuildingu?

Už dlhšiu dobu sme na trhu pozorovali trend, kedy spoločnosti hľadajú nové metódy práce s tímami a jednotlivcami. V minulom roku sme na túto potrebu našli odpoveď a priniesli sme na Slovensko novú projektívnu techniku LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP), ktorú využívame v teambuildingových projektoch. Náš prístup umožňuje tímom kreovať nové procesy, postupy, získavať nové riešenia a inovácie v ich business prostredí. Počas tohto procesu tím získa náhľad na preberanú tému a obraz o rôznych možnostiach. Metóda LSP je technika riešenia problémov a náročných situácií na úrovni jednotlivcov, tímov a celej organizácie. Počas vedenia workshopov a TB sa využíva technika facilitácie. LSP je založené na rozsiahlom výskume v oblasti rozvoja organizácií, tímov a jednotlivcov, pričom využíva všetky fázy z cyklu učenia, čo prispieva k dosiahnutiu želaných výsledkov. Túto metódu využívajú popredné medzinárodné spoločnosti, medzi inými aj Citigroup Japan Holdings, Deloitte, Fedex, Healthcare, Kongsberg Group, Microsoft, NASA, Orange Telecom, Pfizer, Procter & Gamble, Yahoo a iné.