Moc komunikačného štýlu na pracovisku

2019-02-01 14:13:00

Ako môj komunikačný štýl ovplyvňuje môj štýl práce a úspechy?

 

Počuli ste už o Babylonskej veži? Podľa Biblie sa ľudia raz rozhodli postaviť vežu až do neba, aby dokázali, že ich moc je podobná tej Božej. Bohu sa to nepáčilo, a preto sa rozhodol, že im popletie reči, aby si navzájom nerozumeli a nemohli vežu dostavať. Od tohto momentu vraj ľudia hovoria rôznymi jazykmi. Niekedy však máme pocit, že aj ľudia hovoriaci rovnakým jazykom si úplne nerozumejú. Neustále medzi nami dochádza ku komunikačným nedorozumeniam a my sa môžeme snažiť ako veľmi chceme, ale nedarí sa nám navzájom dohodnúť.

 

Osvojenie si zručnosti rýchlo identifikovať komunikačný štýl partnera je nevyhnutným nástrojom k úspechu. Na výberovom pohovore je dôležitá dôsledná príprava životopisu, ale taktiež zvolenie si správneho spôsobu odprezentovania vlastných zručností a úspechov. Ak viete odhadnúť na čo „počúva“ osoba, ktorá pohovor vedie, ľahko vložíte do sebaprezentácie slová a príklady, ktoré zabezpečia, že to, čo je povedané, bude nie len počuté, ale aj správne pochopené.

 

Spoznajte svoj štýl komunikácie

 

Pokiaľ porovnáte svoj vlastný štýl komunikácie s komunikačným štýlom svojho budúceho nadriadeného, viete odhadnúť svoje šance na úspešnosť spolupráce. Rozhodovanie o kandidátovi, alebo naopak o budúcom zamestnávateľovi, sa stáva jednoduchším po eliminácii možných nedorozumení.

Neposlednou výhodou poznania komunikačného štýlu je jeho využitie pri povýšení na manažérsku pozíciu. Poznanie seba a svojich nových podriadených prostredníctvom preferovaných komunikačných kanálov umožní manažérovi správne formulovať svoje očakávania na výkonnosť tímu a efektívne nastavenie budúcej spolupráce

 

I-speak your language


I-SPEAK YOUR LANGUAGE je nástroj vydávaný DBM Publishing, s ktorým sa môžete stretnúť v rámci rôznych rozvojových programov. Umožní vám lepšie pochopiť svoj vlastný štýl komunikácie a získať tak cennú príležitosť zistiť, čo hľadať vo svojej kariére. Napomôže aj k optimalizácii vašich medziľudských vzťahov v pracovnom prostredí i mimo neho. 

Dotazník I-SPEAK vychádza z teórie významného švajčiarskeho psychológa Carla G. Junga. Jung rozdeľuje typy ľudí podľa rôznych psychologických návykov či preferencií, ktoré ovplyvňujú, ako spracúvajú informácie a aké robia rozhodnutia. Tieto rysy určujú, akým spôsobom budú ľudia spolu komunikovať. Odlišnosti medzi nimi sa nazývajú osobnými štýlmi komunikácie.

 

Štyri štýly, ktoré používame v živote i práci

 

Nakoľko spolupracujeme s rôznymi typmi ľudí a v práci musíme riešiť rôzne typy situácií, ideálne by bolo ak by sme mali všetci rovnako rozvinuté všetky štyri komunikačné štýly. Diagnostika pomocou metódy I-SPEAK však potvrdzuje, že väčšina z nás preferuje jeden zo základných štýlov, aj keď do určitej miery používame aj ostatné. Pozrime sa na základné charakteristiky správania spojené s jednotlivými štýlmi. 

 

Aký je váš štýl?

 

  • INTUITOR – ste vizionár?  Koncepčný, induktívne uvažujúci, schopný syntézy a abstraktných predstáv. Základné hodnoty - myšlienky, nápady.
  • THINKER – ste mysliteľ? Analytický, systematický, objektívny, orientovaný na detail, logický. Základné hodnoty – fakty a logika.
  • FEELER – ste vnímavý? Má pochopenie, vždy pripravený pomôcť, vnímavý k ostatným, komunikačne zdatný. Základné hodnoty – vzťahy, pocity.
  • SENSER – štýl zmyslový. Konkrétny, pragmatický, akčný, realistický. Základné hodnoty – činy, akcia.

 

Pokiaľ poznáme primárny, resp. podporný štýl jednotlivca, jasnejšie rozumieme tomu, ako prežíva svet okolo a aký spôsob správania môžeme od neho očakávať. Starostlivé pozorovanie bežného správania sa a určitá všeobecná znalosť v teórii nám pomôže naučiť sa vnímať, ako sa štýly správania prejavujú v každodennom živote.

 

Úspešných od neúspešných odlišuje spoznanie svojho komunikačného štýlu

 

Orientácia vo vlastnom osobnostnom štýle nám môže pomôcť pochopiť, aké máme očakávania a aké sú motívy nášho správania. Zároveň lepšie chápeme štýl správania iných ľudí. Budeme schopní zmysluplnejšej interakcie s ostatnými a zlepší sa aj to, ako oni budú vnímať nás.

 

Dôležité je uvedomiť si, že žiaden štýl nie je ani dobrý ani zlý. Každý má svoj prínos 
a výhody, jedinečné silné stránky a prednosti, ale taktiež potenciálne nedostatky.