Finalista ankety LDA 2021: Rozvojový program Culture of Change realizovaný v SSOŠ DSA v Trnave

2022-03-28 08:00:27

Spoločnosť Deutsch – Slowakische Akademien, a.s. (DSA) je v súčasnosti považovaná za najväčšieho súkromného poskytovateľa odborného technického vzdelávania na Slovensku. Na základe prepojenia s nemeckým vzdelávacím koncernom Europäische Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft nikoho neprekvapí, že jej prioritou je najmä kvalitné jazykové vyučovanie v anglickom a nemeckom jazyku, ale i výchova študentov k samostatnosti, logickému mysleniu a vzťahu k inováciám. Typickou črtou pre všetkých 11 škôl prevádzkovaných pod hlavičkou DSA je odborné duálne vzdelávanie, pričom Súkromná stredná odborná škola DSA v Trnave nie je výnimkou. Prepája svojich žiakov priamo s partnerskou sieťou priemyselných podnikov, v ktorých absolvujú odbornú prax. Práve zamestnávatelia, ktorí vstupujú s DSA do systému duálneho vzdelávania, boli tí, z koho požiadaviek vyplynula potreba zlepšiť a rozšíriť vyučovacie procesy o soft skills. Vznikol tak celkom nový rozvojový program, ktorý si rýchlo získal plnú podporu zriaďovateľa DSA i celého vedenia školy. V ankete Learning & Development Awards tento program zastupujú Anna Sládeková, Manažérka siete škôl DSA a Dagmar Búliková, učiteľka v SSOŠ DSA v Trnave.

 

„Program Culture for change sme prihlásili do ankety Learning & Development Awards s cieľom ukázať, že aj medzi učiteľmi a žiakmi sa dá urobiť program zlepšovania soft skills. Účasť vnímame ako možnosť porovnať sa s komerčnými firmami a potvrdenie toho, že cesta, po ktorej sme sa vybrali, je správna.“

 

Image00009

 

Pätnásť učiteľov a približne 150 žiakov sa zúčastnilo rozvojového programu Culture for Change, ktorý zosobňuje snahu školy a DSA siete vychovať z mladých odborníkov komunikačne zdatných a zodpovedných tímových hráčov pre ich ďalší profesný a osobný život. Dôraz programu je kladený na sebapoznávanie a zlepšenie komunikačných, prezentačných, kooperatívnych a tímových zručností ako je prijímanie a dávanie spätnej väzby či riešenie konfliktov.

 

„Naše ciele bolo možné dosiahnuť len tým, že sa v prvom rade budú vzdelávať vo vybraných témach i samotní učitelia. Za netradičný a zároveň veľmi dôležitý prvok považujeme to, že samotní pedagógovia, ktorí majú rozvíjať na svojich hodinách všetky soft-skills, sami kontinuálne prechádzajú týmto vzdelávaním, aby presne vedeli, ako správne viesť a motivovať žiakov.“

 

Image00002

 

Na začiatku projektu pedagógovia absolvovali niekoľko desiatok hodín školení na rozvoj a rozšírenie inovatívnych mäkkých zručností pod vedením lektorov soft-skills. Dnes spoločne odovzdávajú tieto zručnosti svojim žiakom, a zároveň od nich dostávajú spätnú väzbu, ktorá je hnacím motorom na neustále zdokonaľovanie u učiteľov samotných. Na vybraných vyučovacích hodinách formou diskusií, hrania rolí, workshopov, seminárov či riešením problémových úloh spoločne pracujú na budovaní mäkkých zručností potrebných pre úspech na trhu práce.

 

„Vysoko oceňujeme, že samotným edukačným procesom prešli vyučujúci, ktorí získali kompetenciu nielen pre svoj vlastný osobnostný rozvoj, ale zároveň sú primerane metodicky pripravení kontinuálne podporovať a aplikovať prvky programu priamo v každodennej edukačnej realite, čo má nemalý vplyv na rozvoj pozitívnych a žiaducich návykov. Z daného hľadiska má program veľké šance byť účinný a zmysluplný.“

 

Image00015

 

Prvé úspechy sa ukázali už na samotných školeniach, počas ktorých žiaci spolupracovali, aktivity sa im páčili a odchádzali spokojní, pretože sami videli, kam sa dá ich správanie posunúť. Navyše sa vďaka zavedeniu soft skills u pedagógov prehodnotili priority vo vzdelávaní, zmenil sa postoj ku dôležitosti uplatňovania mäkkých zručností vo vyučovacom procese a vylepšili sa i vzájomné vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi.

 

Hoci bol projekt spustený uprostred pandemickej situácie, ktorá bola veľmi náročná ako pre pedagógov tak aj pre študentov, skvelý tím zriaďovateľa DSA, vedenia školy a učiteľov sa i s touto výzvou úspešne popasoval. Vďaka vzájomnej podpore sa učitelia i žiaci naučili pracovať s doteraz nevyužívanými formami výučby a vzdelávanie prebiehalo dištančne v pohodlí domácich počítačov.

 

„Mnohé aktivity soft skills sa dokázali uskutočniť a mali veľký úspech. Na ich základe môžeme konštatovať, že úroveň komunikačných aj prezentačných zručností študentov vo veľkej miere pokročila, čo vidia aj oni sami. Študenti vyjadrili spokojnosť so svojím rastom v tejto oblasti a samotné vzdelávanie tohto druhu ich navyše aj baví a svoje zručnosti aplikujú  v osobnom živote či v školskej komunite.“

 

Image00006

 

Na záver sme sa spýtali, čo by vám chceli Anna a Dagmar odkázať:

 

„Prajeme veľa úspechov a entuziazmu do ďalšej zmysluplnej práce!“

 

Learning & Development Awards 2021
www.ldawards.sk
Linkedin/ldawards
Facebook/ldawards